USPS employs more than 75,000 retail associates.

DYK